Participace žáků na rozhodovacím procesu

 

 

 

 

Participace žáků na rozhodovacím procesu

Ve spolupráci s vybranými městy a školami vznikne vzdělávací program pro žáky ZŠ a SŠ, jehož cílem je posílit orientace žáků ve fungování samospráv a prakticky je seznámit s možnostmi ovlivňování rozhodovacího procesu, a to na úrovni školy (žákovské review školy, projektová výuka), i na úrovni samosprávy (žákovské plánování městské investiční akce, pocitové mapování města). Výsledky žákovských aktivit převezme město i škola a poslouží jako cenné vodítko pro zohlednění požadavků cílové skupiny.

 

Přestože některé formy participace jsou již na školách dobře zavedené (žáci se běžně podílí na rozhodování o vzhledu třídy, školy či na výběru exkurzí a výletů), je naší snahou vyvinout výukový program, který by uvažoval o žácích jako expertech na vlastní potřeby a jako takové je systematicky zapojoval do rozhodování o podobě školy, náplně i formě výuky, veřejného prostoru či veřejných investic.

Cílem projektu je ve spolupráci se zapojenými školami a městy vytvořit vzdělávací program pro žáky ZŠ, SŠ a SOU, zaměřený na občanské vzdělávání, zejména na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu žáků. Konkrétně cílíme na posílení schopností žáků orientovat se v principech rozhodovacího procesu, na zvýšení důvěry žáků v tento proces i vlastní schopnosti jej ovlivňovat. Vzdělávací program bude metodicky ukotven dle požadavků na akreditované programy DVPP a budou odpovídat Kritériím kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů.

Donor: EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt realizuje Multikulturní centrum Praha, z.s. (https://mkc.cz/cz/) ve spolupráci se ZŠ Slovanka Česká Lípa, SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim a Gymnáziem Přípotoční 1337 - Praha 10.