O škole

1. Úvod

Nahlédnutí do minulosti

Česká Lípa, okresní město, založené kolem roku 1260 na území ovládaném mocným šlechtickým rodem Ronovců, pánů z Lipé a Dubé, je též městem škol. Nejstarší školou je dnešní GYMNÁZIUM, k jehož založení dal příkaz tehdejší majitel tohoto rozlehlého panství, frýdlantský vévoda a pozdější císařský vojevůdce Albrecht z Waldštejna, už v březnu 1627. Vyučovalo se latinsky (učitelé byli kněží řádu augustiniánů), později německy a to až do roku 1945. České gymnázium vzniká teprve v roce 1920, když české základní školy byly otevřeny už v roce 1919. Významnou osobností let 1919 - 1938 byl Josef Maštálko (1876-1950). Pracoval jako učitel a později jako školní inspektor a byl jedním ze zakladatelů Národní jednoty severočeské a regionálního časopisu BEZDĚZ, který prosazoval a obhajoval české školství na našem okrese. Všechny české školy včetně gymnázia ukončily svoji činnost několik dní před Mnichovem, ve druhé polovině září 1938. Město bylo, jako ostatně celé severní pohraničí, obsazeno Němci a v nově vytvořené Sudetské župě, Sudetengau se sídlem v Liberci nebylo pro Čechy místo. Teprve po ukončení války v květnu 1945 se opět rozbíhá český život v našem městě i v celém pohraničí od Chebu a Karlových Var až po Liberec a Jablonec nad Nisou. Také školy je nutno znovu otevřít a tak se objevují nová jména ředitelů a učitelů.

S příchodem lidí spojených s těžbou uranu v nedaleké Stráži pod Ralskem koncem 70. let se tehdy ve čtrnáctitisícové České Lípě (1947=14.158 ob., 1970=17.500 ob., 1980=25.000 ob., 1983=31.700 ob., 2000=40.000 ob.) jeví nutnost výstavby nových bytů a nových škol. Jako první z těchto záměrů a projektů je to právě naše škola na sídlišti Slovanka, které budovali postupně v době předmnichovské republiky čeští železničáři, učitelé, státní zaměstnanci a dělníci. A tak zalistujme naším ALMANACHEM a připomeňme si, jak naše škola žila nejen ve třídách, na chodbách a v tělocvičně, ale i na veřejnosti, v kultuře a sportu.

2. Historie naší školy

2.1 Období 1971-1989

Naše škola byla slavnostně otevřena 1. září 1971. K přítomným žákům, učitelům a rodičům promluvil předseda MČNV v České Lípě Ladislav Brada. Potom si hosté – zástupci ONV, MĚNV i rodiče – prohlédli školu a provedli zápis do městské kroniky. Žáci spolu s učiteli pak vyslechli projev ministra školství ing. Josefa Havlína vysílaný rozhlasem.

Složení prvního učitelského sboru:

 • ředitel školy - Jiří Vrbný, odborný učitel
 • zástupce řed. školy - František Skalický, odb. učitel
 • učitelé 1.-5. post. roč. učitelé 6. – 9. post. roč.
 • Eva Andršová, František Anděl
 • Ivana Čepičková, Iva Hauová
 • Emilie Hlávková, Mojmír Horník
 • Marie Kohoutová, Jana Hrušková
 • Božena Macounová, Vlastimil Kocourek
 • Alena Maixnerová, Čestmír Kopřiva
 • Jana Nykendajová, Jana Kuchtíková
 • Irena Pecháčková, Jarmila Pyšová
 • Květa Ponikelská, Marie Truncová
 • Marie Vomáčková, Hana Vavrušková
 • Zdenka Veselá
 • Václav Vlček

Jako vychovatelky školní družiny pracovaly:

Zdena Hrušková – vedoucí vychovatelka, Věra Křemenová, Jana Limková, Radmila Sedláčková a Milada Sklenářová, brigádnicky vypomáhala učitelka v důchodu Růžena Viltová. Administrativním pracovníkem školy je Karel Diviš, učitelský důchodce. Správní zaměstnanci: školník Antonín Bušek a uklízečky Vlasta Bušková, Olga Malá, Františka Mašková a Marie Vondrová – v průběhu roku přibyly Danuše Gregorová, Božena Stojanová a Vlasta Timková. Velmi obětavě a zcela zdarma vypomáhala při úklidu školy i 76-letá Jaroslava Pitrmanová.

Školní jídelnu vedla Marie Špičáková, vedoucí kuchařkou byla Božena Kopecká a jako kuchařky pracovaly Hana Dvořáková, Zdeňka Dvořáková, Květa Kotalová, Hana Starková, Stanislava Uhrová a brigádnicky důchodkyně Marie Šimková.

Ve škole bylo 10 tříd 1. - 5. post. ročníku se 308 žáky a 8 tříd 6. – 9. post. roč. se 244 žáky, celkem tedy 18 tříd se 552 žáky. Školní družina měla 6 oddělení se 171 zapsanými žáky. Na volitelnou němčinu se přihlásili v 7. – 9. post. ročnících celkem 104 žáci.

Další nepovinné předměty vedli:

 • sportovní hry chlapců - Čestmír Kopřiva
 • dívek - Jarmila Pyšová
 • praktika z přírodopisu - Jana Hrušková
 • z chemie - Jana Kuchtíková
 • cvičení z matematiky - Vlastimil Kocourek
 • sborový zpěv, 2 skupiny - Marie Truncová

Zpočátku chyběly šatny. Svrchní oděv a boty byly odkládány provizorně na chodbě. Patronátní závod Pekárny Česká Lípa postupně dodával poličky a lavičky k sezení, věšáky vyráběli žáci sami v pracovním vyučování. Při stavbě školy výrazně chyběla spolupráce projektanta s pedagogem a ani stavbaři Pozemních staveb neodvedli příliš poctivou práci, např. už po prvním roce bylo nutno znovu položit parkety v tělocvičnách.

V polovině září 1971 byli zvoleni třídní důvěrníci a hlavní výbor SRPŠ, jehož předsedou se stal Jiří Krejčík. Rodiče slíbili škole maximální pomoc.
V říjnu byla založena ZO KSČ (předsedou byl zvolen František Skalický) a v dubnu 1972 odbočka SČSP, předsedkyní se stala Jiřina Bukovská, ředitelka školy v Pátově ulici, která nadále vedla spojenou odbočku obou škol.

Celé toto období (1971-1989) bylo poznamenáno vedoucí úlohou KSČ a závěry jejích sjezdů (XIV. – XVII.), z nichž vyplývaly úkoly jak pro pedagogické pracovníky, tak i pro žáky. Všechny úspěchy ve výchově, kultuře i sportu byly touto politikou motivovány a vždy prohlašovány za úspěšné plnění výchovných plánů či závazků na počest těchto sjezdů.

Ideově-politické vzdělávání učitelů v duchu marxismu-leninismu bylo povinné pro všechny pedagogické pracovníky. Povinností byla i každoroční účast na prvomájovém průvodu městem či oslavy Dne čsl. armády, VŘSR, Měsíce přátelství se Sovětským svazem, Dne sovětské armády, Vítězného února, MDŽ a Dne vítězství nad fašismem. K mnoha těmto výročím byly pořádány recitační soutěže např. „ Puškinův památník “, „ Písně přátelství “, „ Co víš o SSSR “ či soutěže výtvarné.

Ve výchově k proletářskému internacionalismu a socialistickému vlastenectví byly využívány besedy se zasloužilými členy KSČ, významnými pracovníky či sportovci a dopisování do SSSR (celkem 89 žáků), do NDR (59 žáků), na Slovensko (21 žáků) a ostatní – Bulharsko či Rumunsko (12 žáků). Celkem tedy ve škol. roce 1983-84 si se svými kamarády v cizině dopisovalo 181 žáků. V následujících letech byla situace obdobná.
V mimoškolní výchově pomáhaly i patronátní závody – Pekárny, OO VB a od r. 1985 i STAZ (Pozemní stavby Liberec) a jednotka LM Nářadí. Od r. 1985 byl i na naší škole prováděn nábor na vojenské školy a to jak na školy pro důstojníky tak i pro poddůstojníky z povolání.
Každoročně, první školní den, vyslechli žáci i učitelé pozdravný projev ministra školství.

Další zajímavosti tohoto období

 • Na škole pracovaly následující kroužky: výtvarný, pěvecko-recitační, divadelní, polytechnický, turistický,orientačního běhu, střelecký, zdravotnický, vyšívání, šití a vaření, mezinárodní družby.
 • Byly uzavřeny patronátní smlouvy s podnikem Pekárny Česká Lípa, OO VB Česká Lípa, STAZ Liberec
 • Ve škol. roce 1975-76 začala spolupráce se 32. střední školou Jurije Gagarina v Mimoni (děti sovětskýchvojáků) se zaměřením na prohloubení znalostí ruštiny a s Eduard Feldner-Oberschule Hainichen – zlepšenívýuky a znalostí němčiny.
 • V dubnu 1976 proběhlo na naší škole okresní kolo chemické olympiády, které vedla naše učitelka JanaKuchtíková.
 • K začátku škol. roku 1981-82 byl škole přidělen dřevěný pavilon bývalého Domu politické výchovy OV KSČ, o prázdninách bylo nutno vykonat mnoho adaptačních prací, vybourat příčky a postavit nové, zavést ústřední topení, vymalovat atd.
 • O prázdninách před následujícím školním rokem 1982-83 jsme upravovali bývalé národní školy v Dobranově a Horní Libchavě, kam potom roky jezdili naši žáci pro nedostatek místa v naší škole. V Dobranově upraveny 3 třídy, v Horní Libchavě 2, celkem tedy 5 tříd, vznikly značné náklady, adaptačnípráce skončily včas.
 • Od škol. roku 1982-83 byla zavedena nová organizace ZŠ: 1. stupeň 1. – 4. post. roč. a 2. stupeň 5.- 8. post.ročník. Rovněž zavedeny povinně volitelné předměty na 2. stupni a to: Základy techniky, Matematickofyzikální praktikum, Chemicko-biologické praktikum a Německý jazyk. Žáci byli zařazováni podle vlastního výběru.
 • Odborné studium učitelů 2. stupně podle nové koncepce probíhalo už ve školním roce 1981-82.

2.2 Období po roce 1989

Naše země se ocitla v hluboké morální, duchovní, sociální, ekonomické i politické krizi. Tato krize byla výsledkem neúčinnosti dosavadního politického a ekonomického systému. Byly vyřazeny téměř všechny mechanismy nezbytné pro to, aby společnost odpovídajícím způsobem reagovala na měnící se vnitřní i vnější podmínky. Po dlouhá desetiletí se nerespektovala zásada KDO MÁ MOC, MUSÍ NÉST I ODPOVĚDNOST. Monopol KSČ na obsazování všech významných míst vytvářel nespravedlivý systém, který ochromoval celou naši společnost. Lidé byli odsouzeni k roli pouhých vykonavatelů příkazů a nařízení. Slibovaná přestavba hospodářského mechanismu byla pomalá, nedůsledná a nebyla provázena nezbytnými politickými změnami.
OBČANSKÉ FÓRUM, spontánně vzniklé hnutí občanů, které spojovala snaha o hledání pozitivních východisek z této krizové situace, si vytyčilo základní cíl: úplné otevření pro vznik politického pluralismu a pro uspořádání svobodných voleb v naší zemi. Mluvčím OF na škole byl zvolen Mojmír Hroník.

Demokratické školství nechť je organizováno na humanitních principech a bez státního monopolu na vzdělávání. Společnost si musí vážit učitelů všech druhů škol, státních, nestátních či církevních, a musí jim dát prostor pro uplatnění osobnosti jak učitele tak i žáka. Vysokým školám je třeba vrátit historická práva, která vždy zajišťovala a do budoucna budou opět zajišťovat nezávislost a svobodu akademické půdy a to jak pro vyučující tak i pro studenty.

Vzdělanost společnosti pokládáme za nejcennější národní statek. Výchova a vzdělání musí vést k samostatnému myšlení a mravně odpovědnému jednání.
S okamžitou platností byly zrušeny vysokoškolské zkoušky ze studijních předmětů marxisticko-leninská filosofie, politická ekonomie, vědecký komunismus, dějiny MDH a KSČ a vědecký ateizmus. Byla též pozastavena činnost ústavů marxismu-leninismu na vysokých školách a místo nich vznikají ústavy, pracoviště a
katedry společenských věd se zaměřením na filosofii, ekonomii, politologii, sociologii a etiku.

V těchto rozbouřených dnech SAMETOVÉ REVOLUCE, kdy jsme uskutečňovali všechny uvedené změny, jsme si přáli, aby nás v následujícím období provázela opravdová srdečnost mezilidských vztahů a vzájemná tolerance. Aby naši žáci a pozdější studenti nosili trikolóru především v srdci, protože je to naučili pedagogové, kterých si váží pro jejich osobnost a citlivý vztah k mládí.
Prezidentem byl zvolen Václav HAVEL.
Ministrem školství mládeže a tělovýchovy byl jmenován MUDr. Milan ADAM, DrSc.

Další léta po SAMETOVÉ REVOLUCI

1990 - 1991

 • Hovoří se o osmiletých gymnáziích a devítileté základní škole
 • Vzniká Unie pedagogických pracovníků soukromých škol
 • Zrušeny jednotné závazné učební plány škol
 • Posiluje se samořízení škol, centrální řízení bude minimální

1993 – 1994

 • Nová organizace základní školy přináší pojem OBECNÁ ŠKOLA.
 • Jednotlivé předměty jsou různě propojeny či dokonce spojeny.
 • Od 1. třídy se vyučuje dramatická výchova
 • Do 3. třídy je zařazena prvouka
 • Ve 4. a 5. třídě je vlastivěda a přírodopis
 • Český jazyk zaujal novým pojetím, výuka staví na činnostech dětí podporované učitelem
 • Matematika svým zvolněným tempem jistě přemůže překonat počáteční obtíže
 • Výtvarná výchova bere na sebe i základy pracovní výchovy a chce prostřednictvím výtvarného projevupředevším vychovávat
 • Nepovinný cizí jazyk – němčina, angličtina a francouzština – od 3. třídy, na přání rodičů i dříve
 • Náboženská výchova jako obnovený předmět, opět na přání rodičů
 • Důležité je, aby celkový počet vyučovacích hodin v 1. třídě nepřekročil 18 hodin týdně

1995

 • Od 1.1.1995 má naše škola právní subjektivitu

1998 - 1999

 • Od 1.9.1998 zaveden nový předmět informatika a výpočetní technika. Nová učebna byla otevřena v prosinci 1998 a od 1.9.1999 máme vlastní WWW stránku na internetu.
 • Od června 1999 žákovská rada zakládá školní časopis, který je později na návrh žáků pojmenován SOVÍK.

1999 – 2000

 • V lednu 2000 navázány kontakty s Lessing Mittelschule Zittau

Další zajímavosti

 • Po celou dobu trvání školy jsme pořádali zájezdy do Prahy i jiných měst. Praha byla cílem pedagogů (divadla,výstavy) i žáků (historické památky – Hrad, Muzeum, Planetárium). Podobně i Drážďany, Terezín, Dukla či další zájezdy.
 • Od roku 1972 jsme udržovali družbu s Oberschule Hainichen v bývalé NDR. Ve vzájemných každoročních setkáních si pedagogické sbory vyměňovaly zkušenosti a žáci soupeřili ve sportovních utkáních.
 • Od ledna 2000 byla navázána spolupráce s Lessing Mittelschule Zittau s obdobným kulturně sportovním programem pedagogů i žáků.
 • Od otevření školy jsme se podíleli na všech brigádách i sběrových akcích – pomoc v zemědělství i v lese, sběr papíru, železa, kaštanů či léčivých bylin – a pravidelně jsme získávali první místa mezi školami okresu. Sběr odpadových surovin nám přinesl i finanční částky.
 • Ke studiu na střední školy (gymnázium, SEŠ = OA, SPŠ, SZTŠ, Spg) bylo obvykle přijato průměrně 50% našich přihlášených žáků, v roce 1994 na SPŠ Česká Lípa plných 100%.
 • Naší škole se bohužel nevyhnulo ani neštěstí. V úterý 26. ledna 1999 došlo k havárii autobusu, který vezl naše učitele do pražského Vinohradského divadla. V obci Deštná autobus havaroval; Výsledek: 2 mrtví – ředitel školy Mgr. Pavel Pospíšil, 35 let (na škole působil necelý půlrok) a učitelský důchodce Karel Chvojka, 78 let. Dalších 5 těžce zraněných – řidič a učitelé Hroník, Růžičková, Čepičková a její manžel – a 25 zraněných lehce z nichž 13 bylo po ošetření z nemocnice propuštěno.

2.3 Významné úspěchy našich žáků ve sportu, v kultuře, umění, ve znalostecha vědomostech

Sport:

 • Každoroční týdenní lyžařský výcvik 7.-8. tříd: 1x Sv. Petr, 2x Špindl. Mlýn, 2x Janské Lázně, 2x Žacléř, 3x Rokytnice nad Jizerou, 1x Sokolí bouda, 1x Horní Blatná, 1x Tanvald, 4x Horní Světlá pod Luží a další zimní střediska. Počet žáků 25-44, vedoucí 3-4. V lednu 2001 Nová Ves nad Nisou 28 našich žáků a 10 žáků s jednou učitelkou naší partnerské školy ze Žitavy.
 • Každoroční podzimní a jarní branné cvičení celé školy (1971-1989)
 • Kufrování s Dominem, o vánočních prázdninách poprvé v r. 1987. Naše škola byla s účastí 85-120 žáků v soutěži českolipských základních škol vždy na 1. či 2. místě
 • Každoroční přebory školy v lehkoatletických disciplínách, plavání, stolním tenisu, šachový přebor, průběžně se hrála kopaná, odbíjená, vybíjená, košíková, házená, hokej
 • Sportovní den školy, později Školní olympiáda, pořádán od r. 1974
 • V letech 1972-1989 byly na počest slavných politických výročí pořádány soutěže v mnoha sportovních odvětvích, v nichž vítězové školních kol postupovali do okresního případně do krajského či celostátního kola. I my jsme takové úspěchy a vítěze měli:
 • Okresní kola: košíková – chlapci 1.: 1972, 1974, 1975, 1985, 1995
 • chlapci 2.: 1993, 1996
 • dívky 1.: 1975, 1985, 1993
 • odbíjená, chlapci 1.: 1975
 • vybíjená, chlapci 1.: 1993
 • baseball, chlapci 1.: 1995
 • stol. tenis, dívky 2.: 1996
 • sport. gymnastika, dívky  1. 2. 3. místo: 1972 (Vedla J. Pyšová.)
 • Krajská kola: košíková, chlapci 3.: 1974
 • běh MF, chlapci 2.: 1990 Fadrný
 • Plnění OZ (Odznak zdatnosti): 1975 naše škola první na okrese
 • chlapci 1., dívky 2. místo
 • 1985 získali chlapci 29 stříbrných a 179 bronzových, dívky 44 stříbrných a 138 bronzových
 • CS (Celostátní spartakiády):
 • 1975 – 49 cvičení v Praze, nácvik a doprovod učitelé Skalický, Kopřiva, Hroník, Macounová
 • 1980 -
 • 1985 – nacvičovalo 172 cvičenců, v Praze vystoupil 1 celek st. žáků a 1 celek ml. žákyň, doprovod Vomáčková a Macounová
 • Pohár rozhlasu v LA začíná v r. 1974, kdy naše škola je nejlepší na okrese. Účastnili jsme se všech dosavadních ročníků.
 • Nejúspěšnější byli:
 • 1. místo 1500m Tomáš Hejl 4:55 min., 2. místo koule J. Helgas 10,13m, 2. místo dálka Vlad. Slanina 510cm
 • 1997: 1.místo koule Karel Tejnora 12,67m, 2.místo 600m A. Březinová 1:57,6 min.
 • V letech 1977-1989 probíhalo každoroční sportovní utkání s družební školou v Hainichenu (NDR), střídavě 1 rok u nás, následující rok u nich. Soutěžilo se jak v LA tak i v míčových hrách se střídavými úspěchy. Největší naše účast v Hainichenu byla v r. 1981, celkem 51 žáků.
 • Běh Českou Lípou je pořádán vždy začátkem května. Naše úspěchy:
 • 1 Martin Šimon ve své kategorii
 • 1 účast 68 našich žáků, 1. místo mezi školami, 1000 Kč odměny
 • 2 celkem 73 našich žáků
 • 3 celkem 76 žáků, 1. místo Petra Chocová ve své kategorii
 • 2000 celkem 42 žáků, 2 druhá a 1 třetí místo
 • Ranní běh na školním hřišti (1 kolo = 250m), od pondělí do pátku:
 • 1987 Běželo celkem 690 žáků 1.- 8. roč. a uběhlo celkem 6.425km. Limit 70km splnilo 14 žáků, nejlepší z dívek byla Linda Lochmanová, 4.A, uběhla 90km, nejvíce ale naběhal Martin Semerád, 3.A, 102km, nejvíce účastí (22) měla Jana Musilová, 5.A, naběhala 72km.
 • 2 Celkem uběhli žáci 2632 kol = 658km, nejlepší byl Josef Merta, 7.A, 100 kol = 25km
 • 1997 10. ročník, 119 žáků, 717km, nejvíce Jan Háza, 6.A, 105 kol
 • 1998 Celkem 72 žáků, 501km, nejvíce Jan Háza, 7.A, 121 kolo
 • - Školní běžecká liga jako nástupce ranních běhů
 • 11/1998 naběháno celkem 2.141,5km, nejlepší P. Ďurina 7.A, 82,25km a 7.A = 16/373,5km
 • 3/1999 celkem 244 běžci, 2.294km, nejlepší T. Kloud 2.B, 402 kolo = 100,5km a 2.B = 34/1514 kol = 378,5km!
 • Den míče, různé soutěže,
 • 1 účast 426 žáků z celkového počtu 454 žáků školy
 • 2 300 359
 • 1998 376 405
 • Běh Terryho Foxe: 5/1998 běželo 119 žáků a 5 učitelů
 • LA trojboj českolipských škol: 6/1999 1. třídy............ 3. místo, 4. třídy............ 3. místo
 • Plavání:
 • 1 1. místo Jan Nykl, 1. místo Pavla Vávrová
 • 1979 „Hledáme nejlepší školu v plavání“, 2. místo z 18 škol našeho okresu
 • 3 1. místo Petra Chocová
 • 4 na MR Petra Chocová 1 druhé a 2 třetí místa
 • 12/2000 na MR v Písku Petra Chocová 9.A 1 zlatou a 1 stříbrnou medaili právě tak i Jaroslav Šírek, navíc
 • Michal Spurný 1 zlatou a 1 bronzovou. Petra Chocová vytvořila nový český dorostenecký rekord
 • 100m prsa 1:12,15 min. a kvalifikovala se na MEJ ve Vídni (4/2001)
 • Petra byla také v březnu 2001 vyhlášena Nejlepším sportovcem Českolipska.
 • - Jednotlivci:
 • 1 P. Arnold, 1. místo mlad. dorost na II. roč. Memoriálu genmjr. Ant. Sochora
 • 1 Petra Ludvíková, 1. místo orientační běh, dívky
 • 1 Tomáš Hejl a Michal Filipi, 1. místo Zákupská štafeta
 • 1996 Karel Tejnora, 1. místo mlad. dorost v boxu
 • - Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejúspěšnějším naším sportovcem byla Petra Chocová v plavání. Uvádíme její úspěchy v posledních dvou letech:
 • 2000: Absolvovala 26 závodů – 99 umístění na stupních vítězů – 1. místo 72 x, 2. místo 15 x, 3. místo 12 x
 • Mistr ČR pro rok 2000 z LMČR v Pardubicích (24. – 25.6) a ZMČR v Písku (9. – 10.12.).
 • Zaplavala nový žákovský rekord ČR na 100 P 1:11,95 (ZMČR Písek – 9.12.).
 • Byla zařazena do výběru reprezentace ČR starších juniorů.
 • 2001: Petra Chocová absolvovala v období 1-6 2001 celkem 16 závodů s touto bilancí: 37 umístění na stupních vítězů – z toho: 1. místo 26 x, 2. místo 8 x, 3. místo 3 x
 • Dorostenecký mistr ČR pro rok 2001: 3x mistr ČR – 50, 100 a 200 m P (LMČR 16. – 17.6. České Budějovice)
 • Mistrovství Evropy juniorů (Malta):2 x 6. Místo (50 a 100 m P) (5. – 8.7. La Valleta – Malta)
 • Juniorské rekordy ČR: 7 x (4x 50 P, 3x 100 P), 
 • 5 x (4x 50 P, 1x 100 P) – 50 P 0:33,04 100 P 1:11,34
 • Zahraniční starty – Luxembourg Euro Meet 6. 100 P, 7. 50 P, 8. 200 P, Austria Meet Wien 1. 50 P, 2. 100 P, 2. 200 P
 • Sportovec Českolipska: vítězství v kategorii jednotlivců
 • Pořadí ČP po 6. Kole - junioři 1. místo
 • senioři 3. místo
 • Juniorská a seniorská reprezentantka ČR pro rok 2001
 • Úspěchy na mistrovství ČR:
 • Seniorské MČR:
 • - Konalo se 6. – 8.7. v Praze (v době konání MEJ na Maltě) a časy, které na MEJ zaplavala, by jasně
 • stačily na zisk titulu seniorského mistra ČR na 50 a 100 m P
 • Dorostenecké MČR
 • 16. – 17.6. České Budějovice
 • 3x 1. 50, 100 a 200 m P
 • dále 6. 200 PZ, 11. 100 VZ a 14. 50 M
 • Petra Chocová si vyplavala titul mistryně české republiky
 • Petra Chocová, Jaroslav Šírek a Michal Spurný z Plaveckého klubu Česká Lípa reprezentovali
 • okresní město na mistrovství republiky v Pardubicích a ve Zlíně vynikajícím způsobem.
 • Chocová přivezla zlatou a stříbrnou medaili, Šírek se může pochlubit stejným úlovkem a neztratil
 • se ani Spurný, jenž ke zlatu přidal jedno třetí místo.

Kultura:

 • Celé období navštěvovali žáci filmová a divadelní představení, opery a koncerty a to jak v České Lípě, Novém Boru i v Praze.
 • 4/1972: Náš dětský pěvecký sbor, 70 dětí, pod vedením Petra Trunce se umístil na 1. místě v krajském kole v Ústí n. Labem
 • 4/1976: 1. místo v literární soutěži „ O křišťálovou vázu Nástupu“ S. Simonová, 8.B.
 • 6/1976: Divadelní kroužek hrál pro 1. a 2. ročníky pohádku „Z pekla štěstí“
 • 3/1985: 1. místo v okrese a postup do krajského kola, Krista Pelechová, zpěv
 • Každoroční dětský karneval plesy SRPŠ, do roku 1989 celkem 17
 • Spolupráce s Klubem přátel hudby, koncerty v respiriu školy
 • Z 73 Dvořákovo kvarteto
 • B 74 Ilja Hurník, klavírní koncert
 • D 74 Komorní orchestr VIRTUOSI PRAEGENSIS
 • K 74 Smetanovo kvarteto
 • Z 74 Brat. dech. kvint. + S. Kopčák, tenor, bas, opera SND Bratislava
 • Ř 74 prof. AMU V. Říha klal. + A. Bortlová, soprán
 • Č 75 naše praž. trio – klavír, housle, violoncello
 • K 76 sólisté ND V. Zítek a M. Machotková, klavír L. Šabaka St. Splav

Ředitelé školy

 • Vrbný Jiří 1929 1. st., Tv 1.8.71 – 31.7.80
 • Haklová Dana 1930 M, F 1.8.80 – 31.7.85
 • Lanková Drahoslava 1939 1. st. 1.8.85 – 31.1.90
 • Havránková Jana 1942 1. st. 1.2.90 – 30.6.90
 • Hroník Mojmír 1938 Č, N, Vv 1.8.90 – 30.6.98
 • Pospíšil Pavel Mgr. 1963 M, F 1.7.98 – 26.1.99
 • Šimek Jiří Mgr. 1934 Č, D, Ov 1.2.99 – 30.6.99
 • Bergman Petr PaedDr. 1944 Př, Z 1.7.99 – 30. 1.05
 • Špetlík Václav Mgr. 1969 1.st., Sp.p., Tv 1.2 05

Zástupci ředitele

 • Skalický František 1920 Č, Z 1.9.71 – 30.6.81
 • Bukovská Jiřina 1920 Č, R, Tv 1.9.75 – 30.6.76
 • Eis Jan 1941 F, Pv 1.9.81 – 31.1.87
 • Havránková Jana 1942 1. st. 1.9.81 – 30.6.93
 • Kořínková Milada 1934 1. st. 1.9.85 – 30.6.87
 • Reichlová Anežka 1946 M, F 1.9.87 – 31.12.89
 • Čepičková Iva 1937 1. st. 1.9.90 – 30.6.92
 • Hroník Mojmír 1938 Č, N, Vv 1.1.90 – 31.7.90
 • Vašatová Zdenka 1941 Př, Tv, Z1.9.92 – 31.8.98
 • Letáková Jaroslava 1959 1. st., Vv 1.9.98 – 2019
 • Máslík
 • Beyrová Dagmar
 • Urbanová Alena
 • Policer Tomáš 1977 Nb, Et, Sp.p. 1. 2. 05 - současnost
 • Kateřina Černá 1st., 2019 - současnost