O klubu

Řád školního klubu

Kategorie: Nezařazeno
Zveřejněno: 28. únor 2018

Škola : Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056

Řád školního klubu
Č.j. : Účinnost od : 1.9. 2008
Spisový znak : Počet příloh :
Změna 1.1.2011 – poplatek za školní klub 150 Kč
Změna 3.9.2012 – poplatek za školní klub 280 Kč
Změna 1.9.2016 – poplatek za školní klub 50 Kč
Změna 1.9.2017 – poplatek za školní klub 280 Kč

Řád školního klubu

Dle vyhlášky MŠMT č. 74 o zájmovém vzdělávání je školní klub je určen přednostně  pro žáky druhého stupně základní školy. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny. Kapacita školního klubu je 90 žáků.

Provoz školního klubu :

Pondělí – pátek: 6:00 - 8:00 (ranní ŠD), 11:40 - 15:35 (ŠK), 15:35 - 16:30 (odpolední ŠD)

Činnost školního klubu probíhá v areálu školy, v tělocvičně, na hřišti, v herním a informačním centru školy  pod vedením p. vychovatele.

Platby za školní klub

Poplatek činí 280,-  Kč měsíčně a je splatný 15. každého měsíce. Platby se provádí bezhotovostní formou - složenkou nebo převodem z účtu, inkasem  -  na  účet školy.
Vybíráním poplatků je pověřena hospodářka školy, vede pravidelnou měsíční  evidenci plateb za školní klub.

V případě neuhrazení částky v daném termínu postupuje škola dle pokynu ředitele o poskytování úplaty ve školní družině a školním klubu.

Osvobození od placení úplaty se uskutečňuje podle pokynu ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině a školním klubu č. 22/2012.

Podmínky přihlašování a odhlašování,  docházky, odchodu ze ŠK

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠK je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka (zápisový lístek).

Žáci mohou docházet do klubu volně, není nutné být v klubu celou jednotku (dle rozhodnutí rodičů a dle zápisního lístku). Odcházejí v době dohodnuté mezi vychovatelem ŠK a rodiči žáka nebo přímo za doprovodu rodinného příslušníka. Pokud má žák odejít v jinou dobu než dohodnutou, musí mít písemný souhlas rodičů.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve ŠK platí pokyny – viz. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti  ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních –č.j. 29159/2001-26

Pitný režim

Žáci si nosí pití z domova a mají možnost kdykoliv se napít.
Rodiče mají možnost jednat s vychovatelem v době činnosti ŠK nebo po telefonické domluvě.

Mgr.Václav Špetlík
ředitel školy

V České Lípě  3. 9. 2012