ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

Omlouvání žáků

Omlouvání nepřítomnosti

Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka. Škola může ve zcela výjimečných individuálních případech požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře, toto potvrzení je však pouze součástí omluvenky, kterou vydává zákonný zástupce žáka.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka vyučujícího, třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Žáka uvolňuje podle doby nepřítomnosti:
• na jeden den - třídní učitel,
• na více než jeden den - ředitel školy.
Při uvolnění delším než jeden den podávají rodiče řediteli školy písemnou žádost se zdůvodněním.

Příklad žádosti:

Žádost o uvolnění z vyučování

Zákonní zástupci žáka …………………………………………………….……………….


Žádáme o uvolnění svého syna (své dcery) ……………………….…………………….…,
žáka (žákyně)………….třídy, z vyučování na dobu od …………..… do …………………
z důvodů …………………………………………………………………………….……...
……………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………..……..


V……………………….. dne ……………… ……….………………………………..
          podpis
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Oznámení je možné provést:

• telefonicky (libovolnému učiteli, omluva je obratem předána třídnímu učiteli),
• zprávou Komens – elektr. systém Bakaláři
• e-mailem na adresu zsslovanka@mzszasada.cz  nebo přímo třídnímu učiteli (adresy jsou uvedené na www.zsslovanka.cz v sekci Kontakty)
• písemně třídnímu učiteli,
• osobně třídnímu učiteli.

Každá omluva musí být následně zapsána v omluvném listu žákovské knížky žáka.

Pro uvolnění žáka v průběhu vyučování, je potřeba předat žádost (viz níže) třídnímu učiteli.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žádám o uvolnění svého syna/dcery ………………………………………třída.……………..

z důvodu ……………………………………………………………………………………….

Žák může opustit školu bez doprovodu zákonného zástupce – datum:………………………

- čas: ……………..…………

Po tomto časovém údaji přebírám za své dítě plnou zodpovědnost.

………………………………………..
podpis zákonného zástupce

Rodiče vítáni EkoskolaProjekt zdravá školaŠkolní poradenské pracovištěŠkola v pohybuRádio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.