ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

Řád školního klubu

               
                                                                                                                                                                                        

Škola : Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056
Řád školního klubu
Č.j. : Účinnost od : 1.9. 2008
Spisový znak : Počet příloh :
Změny :  1.1. 2011 – změna poplatku za ŠK 150,-
Změna 3.9.2012 – změna – 280 Kč
Změna 1.9.2016 – poplatek za školní klub – 50,-
Změna 1.9.2017 – poplatek za školní klub – 280,-Kč


Řád školního klubu

1. Dle vyhlášky MŠMT č. 74 o zájmovém vzdělávání je školní klub je určen přednostně  pro žáky druhého stupně základní školy. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny. Kapacita školního klubu je 90 žáků.

2. Provoz školního klubu :
Pondělí – pátek : 6, 00 –16,30

3. O víkendových aktivitách školního klubu a dalších změnách a akcích   budou  rodiče včas informováni. Činnost školního klubu probíhá v areálu školy, v tělocvičně, na hřišti, v herním a informačním centru školy  pod vedením p. vychovatele.

4. Platby za školní klub
Poplatek činí 280,-  Kč měsíčně a je splatný 15. každého měsíce. Platby se provádí bezhotovostní formou - složenkou nebo převodem z účtu, inkasem  -  na  účet školy.
Vybíráním poplatků je pověřena hospodářka školy, vede pravidelnou měsíční  evidenci plateb za školní klub.
                V případě neuhrazení částky v daném termínu postupuje škola dle pokynu ředitele o
                poskytování úplaty ve školní družině a školním klubu.
                Osvobození od placení úplaty se uskutečňuje podle Pokynu ředitele školy k poskytování          
                úplaty za vzdělávání ve školní družině a školním klubu č. 22/2012.
               
       5.    Podmínky přihlašování a odhlašování,  docházky, odchodu ze ŠK
              Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů
             Žáka ( zápisový lístek).
             Žáci mohou docházet do klubu volně, není nutné být v klubu celou jednotku ( podle
              rozhodnutí rodičů a dle zápisního lístku). Odcházejí v době dohodnuté mezi vychovatelem
             ŠK  a rodiči žáka  nebo přímo za doprovodu rodinného příslušníka. Pokud má žák odejít
             v jinou dobu než  dohodnutou, musí mít písemný souhlas rodičů.

6. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve ŠK platí pokyny – viz. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti  ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních –č.j. 29159/2001-26

7. Pitný režim
Žáci si nosí pití z domova a mají možnost kdykoliv se napít.

       8.    Rodiče mají možnost jednat s vychovatelem v době činnosti ŠK nebo po telefonické domluvě.
      

  
                                                                                                                   Mgr.Václav Špetlík
V České Lípě  3. 9. 2012                                                                                   ředitel školy

Rodiče vítáni EkoskolaProjekt zdravá školaŠkolní poradenské pracovištěŠkola v pohybuRádio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.