ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

Volební řád

pro volby do školských rad základních škol zřizovaných městem Česká Lípa

Obsah :

Úvod

Čl. 1 Rozsah působnosti

Čl. 2 Složení a činnost školské rady

Čl. 3 Členství ve školské radě

Čl. 4 Jmenování členů školské rad

Čl. 5 Nominace kandidátů školské rady

Čl. 6 Příprava voleb členů školské rady

Čl. 7 Volba členů školské rady

Čl. 8 Ustavení školské rady

Čl. 9 Společná a přechodná ustanovení

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

Rada města Česká Lípa v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

vydává

tento volební řád pro volby do školských rad a stanovuje počet jejích členů.

 

Čl. 1
Rozsah působnosti

Podle tohoto volebního řádu postupují při konání voleb do školských rad všechny příspěvkové organizace vykonávající činnost základních a středních škol, dále jen „škola“, jež byly zřízeny městem Česká Lípa.

Čl. 2
Složení a činnost školské rady

1) Školská rada se obligatorně zřizuje při každé základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole podle ustanovení § 167 školského zákona.

2) Školská rada je orgán školy. Umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

3) Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona.

4) Školská rada zřízená u příspěvkových organizací uvedených v článku 1 tohoto volebního řádu má šest členů.

5) Rada města Česká Lípa jmenuje třetinu členů školské rady.

6) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, dále jen „oprávněné osoby“.

7) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy, dále jen „pedagogové“.

8) Funkční období členů školské rady je tříleté.

Čl. 3
Členství ve školské radě

1) Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, popřípadě v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyslovila souhlas se jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena v souladu s tímto volebním řádem.

2) Členem školské rady nemůže být ředitel školy, dále jen „ředitel“.

3) Voleným členem školské rady může být pouze pedagog (pedagogický pracovník školy, který je zaměstnancem školy) a oprávněná osoba. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen oprávněnými osobami nebo zvolen pedagogy.

4) Funkce člena školské rady vzniká

a) zvolením ve volbách do školské rady (pedagogové a oprávněné osoby); ke zvolení dojde ukončením hlasování, případně ukončením losování dojde-li při volbách k rovnosti hlasů u kandidátů, kteří se v pořadí voleb umístili shodně na prvním či druhém místě,

b) jmenováním zřizovatelem (jmenovaní členové); den vzniku funkce je den jmenování, neurčí-li rada města Česká Lípa jinak.

c) jmenováním ředitelem školy, nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy ve smyslu ustanovení § 167 odst. 5) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

5) Funkce člena školské rady zaniká

a) v den zvolení nových členů školské rady (pedagogové a oprávněné osoby),

b) odstoupením voleného nebo jmenovaného člena,

c) odvoláním jmenovaného člena,

d) vznikem neslučitelnosti funkcí,

e) ztrátou volitelnosti,

f) úmrtím,

g) uplynutím funkčního období člena.

6) Neslučitelností funkcí dle tohoto volebního řádu se rozumí skutečnost, že volený nebo jmenovaný člen školské rady je v průběhu funkčního období školské rady jmenován do funkce ředitele dané školy. Členství zaniká dnem nástupu do funkce ředitele.

7) Ztrátou volitelnosti dle tohoto volebního řádu se rozumí skutečnost, že volený člen školské rady přestal být žákem či studentem školy nebo v případě zákonného zástupce nezletilého žáka či studenta, že žák či student, kterého zastupuje, přestal být žákem či studentem školy. Dále se toto vztahuje na skutečnost, že volený člen školské rady pedagog přestal být zaměstnancem školy. Členství těchto osob zaniká dnem vzniku uvedených skutečností.

Čl. 4
Jmenování členů školské rady

1) Rada města Česká Lípa jmenuje třetinu členů školské rady.

2) Zanikne-li v průběhu funkčního období z jakéhokoliv důvodu funkce jmenovaného člena školské rady, jmenuje na zbytek volebního období rada města Česká Lípa nového člena školské rady .

3) Jmenování podle odst. 2 neprobíhá v posledním roce funkčního období školské rady.

4) Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy volební komise, jmenuje zbývající členy školské rady za oprávněné osoby ředitel.

 

Čl. 5
Nominace kandidátů

1) Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb do školské rady řediteli dané školy.

2) Návrh musí obsahovat

a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,

b) u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,

c) u kandidátů z řad oprávněných osob : jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,

d) podpis navrhovatele.

3) K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Čl. 6
Příprava voleb

1) Přípravu a průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel, který pro tento účel ustanoví z řad oprávněných osob a pedagogů volební orgán, dále jen „volební komise“. Ředitel je předsedou volební komise. Je povinen ustanovit volební komisi zpravidla 3 měsíce před uplynutím funkčního období členů školské rady z řad oprávněných osob a pedagogů a zorganizovat přípravu voleb tak, aby byla zachována plná obsazenost členů školské rady. Počet členů volební komise není omezen, je však minimálně tříčlenná.

2) Volební komise zajišťuje

a) přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady, sestavení listiny kandidátů oprávněných osob a listiny kandidátů pedagogů a její vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole,

b) hlasovací lístky pro volby členů školské rady opatřené razítkem školy,

c) vyhlášení určení místa a termínu konání voleb do školské rady,

d) opakované vyhlášení určení místa a termínu konání voleb do školské rady nedojde-li ke zvolení všech členů školské rady za oprávněné osoby.

e) sestavení seznamu voličů pedagogů,

f) sestavení seznamu voličů oprávněných osob, při zachování pravidla jednoho zákonného zástupce žáka či studenta, přičemž každý zákonný zástupce má pouze jeden hlas,

g) zaznamenání výsledků hlasování,

h) vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování,.

i) zajištění losování při volbách dle podmínek tohoto volebního řádu

3) Volební komise svolá do jednoho měsíce od svého ustanovení samostatně shromáždění oprávněných osob (podle uvážení i po skupinách, např. po třídách) a samostatně shromáždění pedagogů, na kterém

a) oznámí konání voleb do školské rady , včetně uvedení způsobu volby, místa, času a povinnosti voliče prokázat svou totožnost, pokud není členům volební komise osobně znám,

b) vyzve účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání návrhů,

c) oznámí datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy.

4) Všechny informace uvedené v odst. 3 zveřejní volební komise do 3 dnů po konání shromáždění ve škole na veřejnosti přístupném místě, případně také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Voličům z řad oprávněných osob, kteří nebyli přítomni na shromáždění, zašle tyto informace písemně, rovněž do 3 dnů po konání shromáždění.

5) Volební komise zajistí hlasovací lístky zvlášť pro hlasování dle návrhu oprávněných osob a dle návrhu pedagogů.

6) Volební komise vypracuje seznam voličů zvlášť oprávněných osob a zvlášť pedagogů pro účel přehledu o účasti na hlasování.

7) Volební komise vyhlásí termín voleb nejpozději do 30 dnů ode dne konání shromáždění oprávněných osob a ode dne shromáždění pedagogů tak, aby se volby konaly nejpozději do 3 měsíců od okamžiku ustanovení volební komise, ne však dříve než 15 dnů ode dne konání shromáždění oprávněných osob či shromáždění pedagogů. Tento termín nemusí být pro obě skupiny voličů totožný.

8) Volební komise zveřejní listiny kandidátů nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb ve škole na veřejnosti přístupném místě, případně také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. 7
Volba členů školské rady

4) Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.

5) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, s výjimkou zastoupení nezletilých žáků a studentů. Pokud není volič osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost, např. platným občanským průkazem, cestovním pasem a pod.

6) Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.

7) Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina, tj. dva kandidáti), na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen pedagogy (jedna třetina, tj. dva kandidáti). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, je-li hlasovací lístek neupraven, posuzuje se také jako neplatný, je-li hlasovací lístek zcela přetržený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.

8) Předseda volební komise prohlásí volby za ukončené v okamžiku, kdy odvolili všichni voliči uvedení ve volebním seznamu, nebo v okamžiku uplynutí stanoveného časového limitu uvedeného ve vyhlášení konání voleb. Po ukončení hlasování provede volební komise sčítání hlasů. Nejdříve vyřadí neplatné lístky (tj. lístek, kde je zaškrtnutý vyšší počet kandidátů, nebo neupravený hlasovací lístek, nebo lístek zcela přetržený), potom součtem hlasů z platných hlasovacích lístků sestaví pořadí kandidátů

9) Za zvoleného člena školské rady jsou považováni ti kandidáti, kteří ve volbách získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí kandidátů, kteří se ve volbách umístili na stejném umístění stanoví losem. V případě, že ve volbách nedojde z jakéhokoliv důvodu ke zvolení dostatečného počtu členů školské rady, je volební komise povinna vyhlásit opakovanou výzvou konání opakovaných voleb s termínem do 30 dnů ode dne konání původních voleb za účelem zvolení chybějících členů školské rady.

10) Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky v pořadí dle umístění ve volbách pro případ skončení mandátu voleného člena školské rady.

11) V případě, že nejsou zvoleni náhradníci, provede volební komise při skončení mandátu voleného člena školské rady doplňovací volby dle tohoto volebního řádu. Doplňovací volby se nekonají v posledním roce funkčního období školské rady.

12) Nezvolí-li oprávněné osoby případně pedagogové stanovený počet členů školské rady ani v opakovaných volbách na základě opakované výzvy volební komise, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel.

13) Po ukončení voleb v obou skupinách voličů zpracuje volební komise Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady. Zápis obsahuje

a) návrhy kandidátů na člena školské rady za obě skupiny,

b) počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny,

c) jména zvolených členů školské rady za obě skupiny, pořadí náhradníků za obě skupiny,

d) jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.

Zápis podepisují všichni členové volební komise. Ředitel jej předá do 5 dnů ode dne ukončení voleb zřizovateli školy prostřednictvím odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Česká Lípa, a zároveň zveřejní výsledky voleb ve škole na veřejnosti přístupném místě, případně také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. 8
Ustavení školské rady

První volby do školské rady zajišťuje ředitel dle tohoto volebního řádu v termínu, který určuje zřizovatel. První zasedání školské rady svolává ředitel nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Na prvním zasedání zvolí školská rada svého předsedu a schválí jednací řád. Každé další zasedání školské rady svolává její předseda.

Čl. 9
Společná a přechodná ustanovení

1) Městský úřad bez zbytečného odkladu seznámí všechny ředitele s tímto volebním řádem, pokud se na ně vztahuje. Dále jej zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2) Ředitel předá kandidátům zvoleným za členy školské rady Osvědčení o zvolení členem školské rady nejpozději na ustavující schůzi školské rady. Osvědčení podepisuje ředitel. Vzor Osvědčení je uveden v příloze č. 1 tohoto volebního řádu.

3) Městský úřad předá členům školské rady jmenovaným radou města Česká Lípa Osvědčení o jmenování (jmenovací dekret). Jmenovací dekret podepisuje příslušný uvolněný člen zastupitelstva města Česká Lípa. Vzor jmenovacího dekretu je uveden v příloze č. 2 tohoto volebního řádu. O jmenování, případně i odvolání člena školské rady vyrozumí městský úřad neprodleně ředitele příslušné školy.

4) Náhradníkovi, který nastoupil na uprázdněný mandát, předá ředitel do 15 dnů po uprázdnění mandátu Osvědčení o nastoupení na uvolněné místo člena školské rady. Osvědčení podepisuje ředitel. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 3 tohoto volebního řádu.

5) Na rozhodování ředitele a zřizovatele podle tohoto volebního řádu se nevztahují právní předpisy upravující správní řízení.

6) Úkoly stanovené tímto volebním řádem městskému úřadu vykonává odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Česká Lípa.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1) Školskou radu zřizuje rada města Česká Lípa svým usnesením.

2) Tento volební řád byl schválen usnesením rady města Česká Lípa č. 990/05 ze dne 21.9.2005.

3) Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1.10.2005.

Přílohy :

Příloha VŘ č. 1 Vzor osvědčení o zvolení členem školské rady

Příloha VŘ č. 2 Vzor Jmenovacího dekretu člena školské rady

Příloha VŘ č. 3 Vzor osvědčení o nastoupení na uvolněné místo člena školské rady

Hana Moudrá

starostka města Česká Lípa

Rodiče vítáni EkoskolaProjekt zdravá školaŠkolní poradenské pracovištěŠkola v pohybuRádio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.