ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

Třídní etika

PODPORA VÝUKY ETICKÉ VÝCHOVY NA ZŠ SLOVANKA ČESKÁ LÍPA

Naše škola získala finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015.

Cíl programu a forma podpory

(1)     Obecným cílem programu je zvyšování kvality vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávacího obsahu, tak změnou sociálního klimatu ve školách.

(2)     Obecného cíle programu bude dosahováno zkvalitněním výuky etické výchovy, posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů a motivací ředitelů škol k zavádění prvků etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí nebo k zavedení výuky doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova ve školách.

(3)     Podpora podle odstavce 1 se podle tohoto programu uskutečňuje formou poskytování finančních prostředků státního rozpočtu podle § 163 odst. 1 školského zákona účelově určených na úhradu nákladů v souladu s čl. 2, které právnické osobě vykonávající činnost základní školy nebo nižšího stupně víceletého gymnázia, zapsané ve školském rejstříku (dále jen „právnická osoba“) vznikly při vzdělávání v souladu s projektem podaným v tomto programu.

(4)     Program se vyhlašuje na období roku 2015. Toto vyhlášení nabývá účinnosti dnem 29. 8. 2014.

 

Z poskytnutých finančních prostředků bylo hrazeno především vzdělávání učitelů a výukové a metodické materiály. Mohla tak začít systematická výuka etické výchovy formou dlouhodobého celoškolního projektu TŘÍDNÍ ETIKA.

VÝUKA ETICKÉ VÝCHOVY NA ZŠ SLOVANKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

1.      Výuka EtV (viz očekávané výstupy RVP ZV 2013, kapitola Doplňující vzdělávací obory – Etická výchova, str. 95) probíhá v rámci třídnických hodin pod názvem  TŘÍDNÍ ETIKA (dále TE) od školního roku 2014/2015. 

2.      Do ŠVP je výuka TE zapsána jako Celoroční projekt s podrobnou anotací,  projekt je zařazen do průřezových témat (OSV).

3.      TE vyučují třídní učitelé ve svých třídách ve všech ročnících.

4.      Výuka TE probíhá v rozsahu nejméně 1 hodiny za měsíc (tedy 10 vyučovacích lekcí ve školním roce). Časové zařazení hodiny TE v daném měsíci zváží třídní učitel. Pokud třídní učitel využije další třídnické hodiny v měsíci k výuce TE, je toto velmi vítáno.

5.      Třídní učitel tuto hodinu zapíše do elektronické třídní knihy (týdenní poznámky – datum, třídnická hodina – třídní etika – téma – název lekce – forma výstupu – v závorce chyběli…).

6.      Každá hodina TE je řádně připravena. Výstupy formou pracovních listů, anket, myšlenkových map, obrázků, dopisů apod. třídní učitel založí do portfolia „Třídní etika“, výstup formou plakátu, společné kresby apod. vystaví ve třídě nebo společných prostorách školy.

7.      Témata učitel vybírá s ohledem na to, jaké jsou zkušenosti žáků s EtV, jaké je složení třídy a aktuální potřeby, největší důraz by měl být kladen na téma Komunikace ve všech ročnících. To by mělo být zařazováno vždy na začátku školního roku a měl by mu být věnován takový prostor, aby žáci byli schopni zvládnout další témata. Z ostatních témat by měl učitel do konce školního roku vybrat vždy alespoň jednu lekci. 

8.      Třídní učitelé mají pro výuku k dispozici metodické materiály vydané občansky prospěšnou společností Etická výchova, které získaly akreditační doložku MŠMT po řádné pilotáži.

-          jeden výtisk Učebnice EtV pro svůj ročník (pro žáky k použití na interaktivní tabuli v elektronické podobě – staženo v síťové schránce škola – Etická výchova) - pro žáky od 4. očníku,

-          jeden výtisk Metodické příručky  EtV pro svůj ročník,

-          vytištěný soubor pracovních listů pro svůj ročník (možnost nakopírovat jen potřebné PL pro téma, které si učitel zvolil) - pro všechny ročníky,

-          videopomůcka  Agent Kix- pro žáky od 4. ročníku, všechny díly najdete na

http://www.etickavychova.cz/agentkix/ (tento odkaz také v síťové schránce škola – Etická výchova)

-          šanon na třídní portfólio TE pro svoji třídu (učitel do něj zakládá materiály z odučených hodin) – bude volně k nahlédnutí žákům, rodičům i vedení školy.

Dále je možné používat učebnice Etická výchova I., II., III. a Metodická příručka etické výchovy (k zapůjčení u p. uč. Černé), webové stránky Etická výchova, o.p.s., Etické fórum ČR aj.

CELOŠKOLNÍ PROJEKT TŘÍDNÍ ETIKA BUDE POKRAČOVAT V DALŠÍCH LETECH. Dále bude kladen důraz na systematické vzdělávání učitelů naší školy.

 

Rodiče vítáni EkoskolaProjekt zdravá školaŠkolní poradenské pracovištěŠkola v pohybuRádio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.