ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

Hlavní zaměření školy

 • zapojení do projektu Zdravá škola
 • plnění učebních osnov v jednotlivých třídách a předmětech
 • zvyšování aktivity žáků při vyučování zařazováním různých forem činnosti (řešení problémů, zadaných úkolů, skupinová práce)
 • pokračování v systematickém a jednotném působení všech výchovných a provozních zaměstnanců na žáky (dodržování školního řádu a vnitřního režimu školy)
 • zvyšování odpovědnosti třídních učitelů za výsledky ve školní práci a chování žáků
 • pravidelná speciálně pedagogická péče o žáky s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení učitelé českého jazyka na 2.stupni ZŠ se budou věnovat speciálně pedagogické péči při skupinové integraci v dyslektických třídách
 • pokračovat ve spolupráci s rodiči (konzultační odpoledne, třídní schůzky)
 • zaměření na žáky s vývojovými poruchami učení
 • pokračování v dobré spolupráci s MěÚ
 • zabezpečení chodu školy po stránce ekonomické
 • pravidelné schůzky žáků 5.-9.tříd (zástupci tříd) – žákovská rada – podílející se na zlepšení chodu školy
 • informace o životě školy prostřednictvím školního časopisu „Sovík“ a našich webových stránek školy
 • rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů a zájmové činnosti žáků v rámci školního klubu a kroužků na škole i ve školní družině
 • organizace třídních a školních soutěží, olympiád, účast i na dalších soutěžích okresu
 • školní akademie spojená s rozloučením se žáky 9.tříd
Rodiče vítáni EkoskolaProjekt zdravá školaŠkolní poradenské pracovištěŠkola v pohybuRádio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.