Coro

INFORMACE O NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 1. 9. 2021

Vážení rodiče, posíláme Vám první informace týkající se nového školního roku 2021/2022. Na základě „Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 – provoz a testování“ budou od 1. 9. do 10. 9. platit při provozu ve škole tato hygienická a protiepidemická pravidla:

1.       Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

2.       Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy bude omezen.

3.       Všechny osoby, které se pohybují v budově školy, musí dodržovat zásady zvýšené hygieny rukou (mytí a desinfekce).

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK:

-          Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací  cesty – žáci používají zdravotnickou roušku (ne šitou doma).

-          Při výuce (po usazení do lavic) si mohou žáci i učitelé roušku sundat.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:

Použity budou neinvazivní antigenní testy pro samoodběr.

Testovat se nemusí žáci, kteří předloží potvrzení o prodělaném covidu-19 v ochranné lhůtě (180 dnů od 1. pozitivního testu), plně očkovaní žáci (14 dní po dokončeném očkování) a žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žáci se netestují v ranní družině, ale až po příchodu do třídy na výuku (podrobné informace o fungování školní družiny Vám ještě sdělíme).

Pozitivně testovaný žák vyčká v izolační místnosti na zákonného zástupce, který dítě vyzvedne co nejdříve a kontaktuje obvodního lékaře, který zajistí dítěti vyplněním elektronické žádanky konfirmační vyšetření RT-PCR. Pokud tento test bude negativní, může se žák vrátit k prezenční výuce. V opačném případě nastupuje do karantény (určí KHS).

Testování proběhne v kmenových třídách ve dnech:

-          1. září (2. – 9. ročníky)

-          2. září (1. ročníky)

-          6. září (všichni)

-          9. září (všichni)

PRAVIDLA CHOVÁNÍ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE NEPODROBÍ TESTOVÁNÍ (a zároveň se na ně nevztahuje výjimka z testování – viz výše):

-          nosí roušku po celou dobu pobytu ve škole a ve venkovním prostoru - pokud nemohou dodržet odstup 1,5 m,

-          při konzumaci stravy a nápojů dodržují odstup od ostatních osob nejméně 1, 5 m a musí sedět v lavicích či u stolu (ve školní jídelně vyčleněné místo),

-          nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,

-          nesmí zpívat,

-          používají vyčleněné WC.

V případě nejasností nebo dotazů se obraťte na vedení školy.

Doufáme, že vše zvládneme a od 13. září budou platit nová, pro všechny příjemnější, pravidla.

S přáním hezkého dne

Vaše Slovanka

 

 

 

 

Archív opatření:

INFORMACE O NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 17. 5. 2021


KONEC ROTAČNÍ VÝUKY OD 17. 5. 2021
Od 17. května bude ukončena rotační výuka, všechny třídy již se vrátí do naší školy. Bude platit nový rozvrh se všemi předměty - ... více na https://zsslovanka.cz/skola/rozvrhy

 

INFORMACE O NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 3. 5. 2021

od 3. 5., 17.5.....:

1.STUPEŇ: nastupují třídy 1.B, 1.C, 2.A, 3.B, 4.B, 5.B, 5.C
2.STUPEŇ: nastupují třídy 6.B, 6.C, 7.B, 8.A, 8.C

 

od 10. 5., 31.5.....:

1.STUPEŇ: nastupují třídy 1. A , 2. B, 3. C, 3. A, 4. A, 4. C, 5. A
2.STUPEŇ: nastupují třídy 6.A, 7.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C

Příchod do školy VŠEM ŽÁKŮM, kteří mají prezenční výuku, je umožněn od 7.30.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:

1.STUPEŇ: testování žáků jen 1x týdně (v den nástupu dítěte do školy)
2.STUPEŇ: testování žáků 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
Testování VŠECH ŽÁKŮ bude probíhat v KMENOVÝCH TŘÍDÁCH.

Testování se nemusí účastnit děti, které:

doloží negativní výsledek RT-PCR nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hodin (např. jste si nechali dělat test z důvodu setkání rodiny s pozitivní osobou apod.),
absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního testu (nutné doložit potvrzení lékaře, lékařskou zprávu, zprávu z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.).   

 

VÝUKA JE ORGANIZOVÁNA DLE PLATNÉHO ROZVRHU HODIN (BAKALÁŘI). Na týdny distanční i prezenční výuky 2. stupně bude platit STEJNÝ ROZVRH. Příští týden se tedy změní rozvrh i nenastupujícím třídám, sledujte změny v kalendáři v Teamsech (kalendář bude přizpůsobený platnému rozvrhu).

Přikládáme odkaz k novým rozvrhům hodin.

https://www.zsslovanka.cz/rozvrhy

VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY:

Od 3. 5. jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), při cvičení je povolena výjimka z nošení ochrany dýchacích cest (děti mohou cvičit bez roušky), při TV je nutné zachovat homogenitu tříd.

OBĚDY:

Stále platí, že je oběd automaticky přihlášen žákům na prezenční výuce, kteří před uzavřením škol chodili na oběd. Pokud rodiče nebudou chtít na oběd své dítě posílat, musí mu oběd odhlásit. V týdnech, kdy mají žáci distanční výuku, jsou obědy automaticky odhlášené. Platí nabídka odebírání obědů do nádob v době distanční výuky (nutno přihlásit).

V případě nejasností a dotazů volejte na čísla: 774 305 675 (1. stupeň) nebo 774 305 676 (2. stupeň).

Na děti se už těšíme. Jsme rádi, že se může výuka pomalu vracet do normálu.

S přáním hezkého víkendu vedení ZŠ Slovanka

 

 


9. 4. 2021

Vážení rodiče, zasíláme zpřesňující informace o rotační výuce 1. stupně.

DĚTI, KTERÉ NASTUPUJÍ DO ŠKOLY:

  • od 12. 4. 2021 třídy: 1. A (POZOR ZMĚNA!), 2. B, 3. C, 3. A, 4. A, 4. C, 5. A
  • od 19. 4. 2021 třídy: 1. B, 1. C, 2. A, 3. B, 4. B, 5. B (POZOR ZMĚNA!), 5. C

Přítomnost na prezenční výuce dětí je podmíněna účastí na testování (2x týdně). Žák nemůže být nucen k účasti na testování. Pokud se dítě nebude účastnit na testování, zůstane doma a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

Poznámka: „Nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna.“

Při vstupu do školy nesmí žák jevit příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud dítě vykazuje příznaky zaměnitelné s příznaky virového onemocnění (např. kašel a rýma v důsledku pylové alergie, astmatu apod.), uvědomí o tom rodič třídní učitelku a přinese potvrzení od ošetřujícího lékaře. Děkujeme za pochopení.

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci jednorázovou zdravotnickou roušku. Pokud chodí do ŠD, musí mít novou roušku na odpolední část pobytu ve škole.

Všechny dospělé osoby musí mít respirátor.

TESTOVÁNÍ:

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu (samotestovací neinvazivní sady z přední části nosu). V každé třídě bude během testování k dispozici několik dospělých osob z řad personálu školy (např. v 1. třídě 5 dospělých osob), které zajistí případnou pomoc a asistenci, ke které budou vyškoleni. V příloze Vám zasíláme odkaz na instruktážní video. Prosíme o jeho zhlédnutí s dětmi. Uklidněte je, aby neměly z testování obavy. Děkujeme za spolupráci.

Testování se nemusí účastnit děti, které:

  • doloží negativní výsledek RT-PCT nebo antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin (např. jste si nechali dělat test z důvodu setkání rodiny s pozitivní osobou apod.),
  • absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního testu (nutné doložit potvrzení lékaře, lékařskou zprávu, zprávu z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.).   

Postup při zjištění pozitivního výsledku z testování ve škole:

Testování v pondělí:

Pozitivně testovaného žáka si odvádí domů zákonný zástupce, je povinen o této skutečnosti informovat ošetřujícího lékaře dítěte, ten je povinen rozhodnout o provedení kontrolního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku. O výsledcích tohoto testu neprodleně informuje školu. Ostatní žáci zůstávají ve škole.

Testování ve čtvrtek:

Pozitivně testovaný žák - viz pondělí.

Ostatní žáci jdou domů a čeká se na potvrzující PCR test pozitivního žáka. Pokud PCR test nepotvrdí pozitivitu, vrací se třída do školy. Pokud bude i tento test pozitivní, celé třídě je nařízena karanténa KHS.

Pokud bude žák v den testování chybět, bude otestován v první den jeho přítomnosti. Při pozdním příchodu do školy v den testování si pod dohledem určené osoby provede test.    

PROVOZ ŠKOLY:

Ranní družina (provoz od 6.00 hodin) bude zajištěna v hlavní budově školy (i pro třídy z pavilonu ŠD) – děti přijdou hlavním vchodem, převezme si je p. vychovatelka. Při vstupu do školy se žák otestuje (v prostorách herních ploch, samotestování – pod dohledem p. vychovatelky) a půjde do své třídy, kde bude zajištěn dozor.

Pro ostatní žáky bude škola otevřená od 7.30. Po převlečení a přezutí půjdou děti do třídy určené pro jejich testování (bude to jiná třída než jejich kmenová, kde se potom budou vyučovat). Rozpis „testovacích“ tříd je na konci této zprávy, bude k dispozici na recepci školy a třídy budou označeny. Po testování odvede p. učitelka děti do kmenové třídy a bude probíhat vyučování dle rozvrhu pro prezenční výuku (rozvrh hodin pro prezenční výuku bude na Bakalářích).

Po výuce bude zajištěn běžný provoz školní družiny a obědy. Žáci, kteří nechodí do ŠD a půjdou na oběd, se do doby oběda připojí k ŠD a půjdou se spolužáky ze své třídy na oběd, aby byla zajištěna homogenita skupin přítomných ve školní jídelně. Po obědě tito žáci mohou odcházet domů.

Jednotlivá oddělení ŠD budou na obvyklých místech.

OBĚDY:

Žáci v prezenční výuce se budou stravovat v jídelně školy za dodržení všech hygienických opatření dle rozpisu. Dohled nad žáky vykonávají paní vychovatelky ŠD.

Žáci v distanční výuce si mohou obědy dále vyzvedávat v čase 13.30 – 14.00 hodin do jídlonosičů.

Obědy žákům tříd, které v daném týdnu nastupují do školy a před uzavřením škol na obědy chodili, budou obědy automaticky vždy na daný týden přihlášeny. Pokud dítě na obědy chodit nebude, musíte je odhlásit u vedoucí ŠJ obvyklým způsobem nejpozději předcházející pracovní den do 14 hodin) . Na další týden (na týden distanční výuky) budou obědy automaticky odhlášené.  

Děkujeme Vám za spolupráci, vstřícnost a pochopení. Věříme, že vše zvládneme ku prospěchu dětí.

Vaše Slovanka

 

TESTOVACÍ TŘÍDY:

TŘÍDA:

BUDE SE TESTOVAT VE TŘÍDĚ:

1. A

velká tělocvična

2.B

malá tělocvična

3.A

2.A

3.C

5.B

4.A

3.B

4.C

1.C

5.A

ŠD P. VYCH FIŠEROVÉ

Ještě připojujeme letáky a odkazy + instruktážní video
 

pro rodiče | testování.edu.cz

 

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

 

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)

 

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf (edu.cz)

 

Testování žáků - YouTube

 

01. 03. 2021

Vážení rodiče,

na základě vládou schváleného nouzového stavu a nových opatření, která začnou platit 1. března, bude naše škola od pondělí uzavřena. Nebude probíhat prezenční výuka 1. a 2. ročníků, nebude v provozu školní družina.

Žáci, kteří již jsou na distanční výuce a mají přihlášené obědy, si mohou v pondělí oběd vyzvednout. O dalších krocích týkajících se obědů Vás budeme včas informovat.

Individuální konzultace žáků jsou povoleny.

Podrobné informace o distanční výuce 1. a 2. ročníků Vám poskytnou třídní učitelky.

V nejnutnějších případech bude umožněno vyzvednutí věcí na recepci školy po předchozí telefonické domluvě.

Obědy žákům 1. a 2. ročníků budou automaticky odhlášené.

Tato opatření by měla platit tři týdny, tedy do 21. března.

Zde si můžete přečíst další informace MŠMT:

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mnoho sil přeje vedení ZŠ Slovanka.

 

23. 12. 2020: Ministr školství Robert Plaga oznámil, že do škol budou od pondělí 4. ledna chodit jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřeny zůstanou také mateřské a speciální školy. Zbytek se opět bude učit distančně.

 

12.12.2020

 

Vážení rodiče,

jak jistě víte z médií, vláda

„zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu.“

Vyučování bude tedy ukončeno v pátek 18. 12. Do konce týdne platí současný rozvrh hodin. V pondělí a úterý (21. a 22. 12.) mají děti obědy odhlášené.

Tyto dva dny Ministerstvo školství označilo jako "Dny boje proti covidu" a všem rodičům dětí do 10 let vzniká za tyto 2 dny nárok na tzv. krizové ošetřovné. Za ostatní dny vánočních prázdnin toto ošetřovné nenáleží.

Bližší informace naleznete na https://www.cssz.cz/…emu.

 

Předpokládáme, že se s dětmi ve škole znovu sejdeme v pondělí 4. 1. 2021. Pokud bude střídavá výuka 2. stupně, nastupují třídy 6. B, 7. B, 8. A, 8. C a všechny třídy 9. ročníků. Při jakýchkoliv změnách Vás budeme včas informovat.

 

Přejeme Vám hodně sil, pevné nervy a zdraví. Užijte si vánoční čas…

Vaše Slovanka

 

 

26. 11. 2020

Vážení rodiče,

dovolte nám opět touto cestou informovat Vás o aktuálním dění – nástupu žáků od 30. 11. 2020 k prezenční výuce ve škole.

Chtěli jsme výuku od příštího týdne zachovat v co nejvyšší míře tak, jak probíhala před uzavřením škol. Vzhledem k požadavkům Ministerstva zdravotnictví na povinnou homogenitu tříd a skupin (nemíchání dětí) ve výuce jsme však nuceni přistoupit k dílčím úpravám rozvrhu hodin. Snažíme se, aby tyto úpravy byly co nejsmysluplnější.

Ke změně rozvrhů (zrušení odpoledního vyučování) jsme se rozhodli ze dvou důvodů - zajištění rozložení žáků na obědě a hlavně nechceme, aby děti společně čekaly na hracích plochách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Musíme také brát zřetel na to, že výuka prezenční je kombinována s výukou distanční (u některých tříd 2. stupně) a tato kombinace je organizačně náročná. Situace je pro nás všechny už dlouhou dobu velmi obtížná, proto Vás i žáky prosíme o pochopení,  vstřícnost a trpělivost. Nelze vyloučit ani to, že následující informace již za týden nebudou platit.

Žádáme také všechny žáky, kteří se budou vracet do školy, o důsledné dodržování protiepidemických opatření: nošení roušek (stále, s výjimkou konzumace jídla), hygienu rukou, rozestupy a omezení kontaktů s žáky z jiných tříd. Bez jejich spolupráce nemůžeme zajistit pobyt ve škole tak, abychom se všichni cítili v bezpečí. Také upozorňujeme na to, že dle doporučení bude ve třídách docházet k intenzivnímu větrání. Prosíme o dostatečné oblečení dětí.

ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020:

Do školy se vrací žáci zbývajících tříd 1. stupně (3., 4., 5. třídy), všechny 9. třídy a rotačně po týdnech žáci 6., 7. a 8. tříd.

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. prezenčně třídy 6. A, 6. C, 7. A, 8. B
V týdnu od 7. 12. do 11. 12. prezenčně třídy 6. B, 7. B, 8. A, 8. C
V týdnu od 14. 12. do 18. 12. prezenčně třídy 6. A, 6. C, 7. A, 8. B
Ve dnech 21. 12. a 22. 12. prezenčně třídy 6. B, 7. B, 8. A, 8. C (pokud nebudeme mít k těmto dnům jiné pokyny ze strany MŠMT)   

Žáci ve škole i doma se budou učit podle změněných rozvrhů, které budou k dispozici nejpozději 27. 11. 2020.

Vyučující jednotlivých předmětů se nemění, pouze mohou nastat dílčí změny v předmětech anglický a německý jazyk z organizačních důvodů (změna vyučujícího nebo složení skupiny).

Příchod žáků do školy:

1. stupeň – mezi 7.30 a 7.45 hlavním vchodem (žáci tříd 3. B, 4. A a 5. A – v obvyklém čase do svého pavilonu). Hlavní budova školy bude otevřena už od 7.15 a bude zajištěn dohled na chodbách pro žáky tříd 1. stupně.

2. stupeň – mezi 7.45 a 8.00 hlavním vchodem.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ KLUB:

V družinách zajistíme provoz tak, aby docházelo k minimálnímu narušení homogenity skupin.

-  Třídy, které budou mít svou paní vychovatelku: 3. A  (K. Reváková), 4. A  (M. Jonášová).

-  Z personálních důvodů a vzhledem k doporučením MZd a MŠMT slučujeme žáky jednoho ročníku pro odpolední činnost:

3. A + 3. C - paní vychovatelka Jana Šmejcká – budova školní jídelny;

4. C + 4. B - paní vychovatelka Tereza Kalvová – budova MŠ;

5. A, 5. B, 5. C - pan vychovatel Pavel Lebduška – prostory školního klubu;

-  Ranní družina funguje jako obvykle (od 6.00 hodin), jen děti přicházejí hlavním vchodem do hlavní budovy. POZOR - i děti z budovy ŠJ (3. B, 4. A). Ranní oddělení budou rozdělena podle tříd (v ranní družině budou jen děti kmenové třídy) a ranní družina bude ve třídách 1. stupně.

-  Po ranní družině odvádí žáky 3. B a 4. A paní vychovatelky do své třídy, ostatní zůstávají ve své třídě.

-  Po výuce si děti opět ve třídě vyzvedává paní vychovatelka a odvádí je do své družiny. Děti, které chodí na oběd a nechodí do družiny, na oběd doprovází paní učitelka. Děti, které nechodí na oběd ani do družiny, odcházejí po výuce domů.

-  Odpolední družina je zajištěna v plném rozsahu a na obvyklém místě při dodržení stálých skupin.

 - PŘIPOMÍNÁME: 4. B (budova MŠ), 3. C (budova ŠJ).

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Žáci, kteří se vrací na prezenční výuku a před uzavřením škol chodili na oběd, budou mít oběd AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÝ. Pokud žák bude chybět, musí si oběd odhlásit. Žáci budou na obědy chodit po skončení vyučování, při čekání na výdej musí dodržovat 2m rozestupy mezi třídami a při konzumaci sedět pohromadě se spolužáky ze třídy. Nadále budou platit všechna hygienická opatření. Od 30. 11. bude výběr ze dvou jídel.

Dále je umožněno stravování dětí na distanční výuce. Pokud jsou žáci již nyní přihlášeni, toto přihlášení dále trvá (nemusíte je znovu přihlašovat). Pokud bude mít zájem o oběd někdo z dětí, které se budou učit z domova (a zatím není přihlášen), musíte ho přihlásit. Pro obědy si děti budou chodit v čase od 14.10 hodin. Oběd bude vydáván POUZE DO JÍDLONOSIČŮ, žáci na distanční výuce ho od 30. 11.  nemohou konzumovat ve školní jídelně (nařízení MŠMT).

Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme hodně zdraví a sil.
Vaše Slovanka  

 

 

 

 

20.11. 2020

Celý 1. stupeň ZŠ a deváťáci zasednou do lavic v pondělí 30. listopadu. Žáci 6. až 8. tříd se budou učit také prezenčně, ale turnusově, tedy týden prezenčně a týden distančně. Bližší informace a odkaz na nový rozvrh Vám sdělíme do středy 25. 11.2020

Informace MSMT

15. 11. 2020

NÁVRAT 1. A 2. TŘÍD 18. 11. 2020

13.10.2020:

Vážení rodiče,

jak jste již zaznamenali v médiích, dle usnesení Vlády ČR ze dne 12. října, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hod., platí následující:

Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (1. i 2. stupeň),
Zakazuje se osobní přítomnost dětí ve školních družinách a školních klubech,
Na dny 26. a 27. 10. 2020 jsou stanoveny dny volna (28. 10. státní svátek, 29. a 30. 10. podzimní prázdniny),
Distanční výuka se bude řídit PRAVIDLY DISTANČNÍ VÝUKY NA ZŠ SLOVANKA ČESKÁ LÍPA. Tento dokument přikládáme v příloze této zprávy a je přístupný na webových stránkách školy.
Dále přikládáme dokument KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ NA PODZIM 2020 k prostudování v případě potřeby. 
Provoz školní jídelny: školní jídelna ZŠ Slovanka nepřeruší provoz a umožní odběr obědů žákům za dotovanou cenu. Školní jídelny nejsou považovány za provozovnu, která slouží veřejnosti. Dále je umožněno, aby žáci konzumovali jídlo v prostorách jídelny za dodržení všech povinností (hygienická pravidla, rozestupy mezi stoly, 4 osoby u stolu, nošení roušek).  
Všichni žáci školy mají dnešním dnem obědy odhlášené. Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo po dobu uzavření školy ve školní jídelně, musíte mu obědy znovu přihlásit. Stravovat se tak budou moci od čtvrtka 15. 10. Pedagogický dozor v ŠJ bude zajištěn.
Žáci se budou stravovat dle tohoto rozpisu (z domova budou docházet samostatně, v ŠJ se nemusí přezouvat):

11.45 – 12.45 hodin – žáci 1. stupně
12.45 – 13.00 hodin – zaměstnanci školy
13.00 – 14. 00 hodin – žáci 2. stupně

 

V případě dotazů kontaktujte své třídní učitele nebo jednotlivé vyučující. Vedení školy je po celou dobu distančního vzdělávání přítomno ve škole.

Věříme, že vše opět zvládneme a 2. 11. se opět sejdeme ve škole při prezenční výuce.

S pozdravem vedení školy.