Školní řád

Č.j.: Účinnost od: 1. 6. 2018
Spisový znak: Skartační znak: S10
Počet příloh: 3
Změny:

 

Obsah:
I. Vydání a závaznost školního řádu
1. Vydání školního řádu
2. Závaznost školního řádu
II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů ve škole
1. Základní práva žáků
2. Základní povinnosti žáků
3. Základní práva zákonných zástupců žáků
4. Základní povinnosti zákonných zástupců žáků
5. Základní práva pedagogů
6. Základní povinnosti pedagogů
III. Docházka do školy, základní pravidla chování ve škole a informování o průběhu a výsledcích vzdělávání
1. Docházka do školy a základní pravidla chování žáků ve škole
2. Další povinnosti zaměstnanců školy
4. Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání a o dalších skutečnostech
IV. Provoz a vnitřní režim školy
Provozní a organizační záležitosti
V. Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Úrazy žáků
2. Bezpečnost a ochrana zdraví
3. Prevence rizikového chování a řešení šikany ve škole
4. Prevence šíření infekčních onemocnění
5. Vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním
VII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
1. Zacházení s majetkem školy ze strany žáků
2. Náhrada škody
VIII. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování
1. Omlouvání nepřítomnosti žáka
2. Řešení neomluvené absence
IX. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

PŘÍLOHY:
1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů (§ 30 odst. 2 školského zákona), podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31, 32 školského zákona)
2. Prevence rizikového chování a řešení šikany ve škole (postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem)
3. Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek

 

I. Vydání a závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

1. Vydání školního řádu
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy po projednání v pedagogické radě a schválení ve školské radě tento řád školy.

2. Závaznost školního řádu
Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činností školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.

II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30, odst. 1) písm. a) školského zákona)

1. Základní práva žáků (§ 21 školského zákona)
Žáci mají právo:
• na základní vzdělání a školské služby,
• na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace,
• na ústavně zaručená práva a svobody při výchově a vzdělávání a všech dalších činnostech školy,
• na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích,
• na ochranu před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí,
• na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
• na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,
• zakládat samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy a školskou radu s tím, že ředitel školy a školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
• na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy,
• vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost,
• být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením,
• na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
• být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole,
• účastnit se všech akcí pořádaných školou,
• požádat o pomoc nebo radu kohokoli ze zaměstnanců školy – pokud se žák cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení. Zaměstnanci tomuto vždy musí věnovat náležitou pozornost.

2. Základní povinnosti žáků (§ 22 školského zákona)
Žáci jsou povinni:
• řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
• dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy, s nimiž byli seznámeni,
• plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
• ve škole i na akcích školy vystupovat slušně a ohleduplně,
• nepoškozovat majetek školy a spolužáků,
• informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
• zletilí žáci jsou dále povinni: dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
3. Základní práva zákonných zástupců žáků (§ 21 školského zákona)
Zákonní zástupci mají právo:
• na svobodnou volbu školy pro své dítě,
• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte ve škole,
• na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
• na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
• vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních údajů dítěte za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie apod.),
• nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
• právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
• na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte,
• u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní,
• volit a být voleni do školské rady,
• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
• požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka,
• na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy,
• zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit (§ 21 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

4. Základní povinnosti zákonných zástupců žáků (§ 22 školského zákona)
Zákonní zástupci mají povinnost:
• přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce (1. duben – 30. duben), nepřihlásí-li dítě k zápisu k povinné školní docházce, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona (§ 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon),
• zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, zanedbává-li péči o povinnou školní docházku svého dítěte, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon),
• na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jeho dítěte,
• informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotního znevýhodnění,
• dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
• oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3a školského zákona č. 561/2004 Sb., které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích,
• nahradit škodu, kterou žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením školního majetku,
• průběžně sledovat ISŠ, deník školáka a omluvný list žáka,
• řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy,
• odpovídají za chování žáka ve volném čase.

5. Základní práva pedagogických pracovníků (§ 22a školského zákona)
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
• na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
• na to, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
• na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
• volit a být voleni do školské rady,
• na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

6. Základní povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22b školského zákona)
Pedagogický pracovník je povinen:
• vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
• chránit a respektovat práva žáků,
• chránit bezpečí a zdraví žáků a předcházet všem formám rizikového chování,
• svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
• zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
• poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

III. Docházka do školy, základní pravidla chování žáků ve škole a informování o průběhu a výsledcích vzdělávání

1. Docházka do školy a základní pravidla chování žáků ve škole
• žák dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem zaměstnancům školy i spolužákům, nepoužívá hrubé a vulgární výrazy, používání výrazů „Děkuji“, „Prosím“, „Promiňte“, „Dovolte“ apod. je samozřejmostí,
• žák dbá pokynů všech zaměstnanců školy, dodržuje řád školy a odborných učeben,
• hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním se vždy považují za závažné zaviněné porušení školního řádu a povinností,
• vyjadřuje-li žák své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem,
• chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení,
• žák svým chováním a vystupováním na veřejnosti nepoškozuje dobré jméno své, své rodiny ani školy,
• žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodným chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování (vyrušování při vyučování, opisování při písemných zkouškách, používání nedovolených pomůcek apod.),
• žákům je zakázáno pořizovat během vyučování i přestávek jakékoliv záznamy (zvukové, obrazové nebo elektronické). Pořizování obrazových snímků a zvukových a obrazových záznamů je upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník stanoví zákaz neoprávněného vyobrazení člověka, na jehož základě je dotyčný zpětně identifikovatelný. Zároveň zakazuje neoprávněné šíření podobizny (§ 84 a násl.).
• žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku,
• narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou) bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu,
• u žáků není tolerován žádný náznak intolerance, xenofobie nebo rasismu (podle Pokynu MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 14 423/99-22) a okamžitě je přijato vhodné konkrétní pedagogické opatření,
• žák chodí do školy včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou,
• do školy přicházejí žáci vhodně upraveni, v šatnách se přezouvají do domácí obuvi,
• účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se z nepovinných předmětů může žák ke konci pololetí se souhlasem rodičů (výjimkou jsou předměty speciálně pedagogické péče),
• žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů,
• před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících,
• v době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem,
• pokud je vyučování během dne přerušeno (polední přestávka), je umožněno žákům pobývat v budově školy na vyhrazených plochách (školní klub), mimo budovu školy mohou žáci trávit polední přestávku jen s písemným souhlasem zákonných zástupců,
• žáci se řádně a systematicky připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, mají připravené pomůcky na vyučování, na hodiny tělesné výchovy (a další hodiny, kde je to potřeba) vhodný oděv a obuv,
• každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí žák bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy,

 

2. Další povinnosti pedagogických zaměstnanců školy
• učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy,
• berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti,
• třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka (problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy),
• učitelé pravidelně a soustavně informují zákonného zástupce žáka o prospěchu a chování žáka prostřednictvím sešitů, žákovských knížek a elektronického informačního systému školy v programu Bakalář (dále jen ISŠ), při informativních, třídních schůzkách a konzultacích (tripartitách) s rodiči, sdělují jim všechny závažné známky, pravidelně informují rodiče o chování žáků,
• souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek nebo do ISŠ tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu, informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka,
• zjišťují a kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách a v ISŠ,
• do elektronické třídní knihy zapíše vyučující po skončení své hodiny absenci v dané třídě, ostatní zápisy z vyučovací hodiny zapíše učitel do ISŠ nejpozději po skončení své přímé vyučovací povinnosti (zápis klasifikace do ISŠ viz pravidla pro hodnocení žáků školy),
• evidují a kontrolují absenci žáků,
• pedagogičtí zaměstnanci vykonávají nad žáky dohled podle daného rozpisu, dohled se vykonává procházením jednotlivých učeben v přiděleném úseku, v případě, že učitel vykonávat dohled na daném místě a v daném čase nemůže, zajistí za sebe zástup,
• pedagogičtí zaměstnanci vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření,
• pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky (min. 25 min.),
• po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů, pedagog odchází ze třídy poslední, uzamyká ji, při odchodu z budovy kontroluje uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech,
• před odchodem z budovy se seznámí s přehledem zastupování a dohledů na další dny,
• ve škole a celém areálu školy zaměstnanci dodržují zákaz kouření,
• v budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče, k vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice umístěna mimo podložku, ze které je napájena elektrickou energií.

 

IV. Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona)

• vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin, vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu, vyučování končí nejpozději do 17 hodin,
• vyučovací hodina trvá 45 minut,
• v odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům, vše se děje s plným vědomím a souhlasem vedení školy,
• školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin dopoledne (žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 5 minut před začátkem odpoledního vyučování, v jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled,
• dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá,
• přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut, přestávky mezi 6. a 7. a 7. a 8. vyučovací hodinou jsou pětiminutové (zřetel bereme na žáky dojíždějící),
• přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 30 minut (pro I. a II. stupeň), v tuto dobu je výuka na škole přerušena a za žáky, kteří odejdou z budovy školy, nepřebírá škola odpovědnost, žáci mohou setrvat mezi odpoledním a dopoledním vyučováním ve škole (ve školním klubu).
• při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu,
• nejvyšší počet žáků ve skupině je 30, při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24,
• prostory školy jsou sledovány kamerovým systémem, pravidla pro provozování kamerového systému jsou uvedena ve Směrnici ke kamerovému systému školy,
• žáci nevstupují do sborovny, kabinetů a ostatních místností vyčleněných pro pedagogické pracovníky nebo zaměstnance školy, nevstupují také do provozních míst (vstupují pouze na vyzvání),
• před vyučováním, po jeho skončení nebo po obědě mohou žáci pobývat ve školním areálu a využívat sportovní plochy a zařízení, avšak pod podmínkou, že nenarušují nadměrnou hlučností vyučování ve třídách a chovají se ohleduplně ke školnímu majetku, škola za ně v tomto čase neodpovídá.

V. Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

• ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce, tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (§ 21 školského zákona),
• učitel základní školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání žáka včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy,
• pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

• podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka, k poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD,
• ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.),
• ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce,
• ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji, ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání žáků nadaných

• základní škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti,
• základní škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory

 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

1. Úrazy žáků
• všichni žáci se chovají při všech školních činnostech tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,
• žákům je zakázáno nosit do vnitřních i vnějších prostor školy věci a látky ohrožující bezpečnost a zdraví (zbraně, omamné látky, alkohol apod.),
• každý úraz, poranění či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit vyučujícímu, dozírajícímu, případně jinému pedagogickému pracovníkovi nebo vedení školy,
• každý zaměstnanec školy je povinen poskytnout zraněnému žákovi první pomoc, podle závažnosti a s ohledem na věk postiženého žáka, případně další okolnosti, zajistí jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů, o události a provedených opatřeních informuje neprodleně vedení školy a zákonného zástupce žáka,
• vyučující, jemuž byl úraz nahlášen, byl svědkem úrazu či vykonával dohled, zajistí evidenci úrazu v ISŠ nejpozději do 24 hodin po nahlášení úrazu,
• jde-li o úraz, který způsobil, že se žák neúčastní činnosti školy alespoň dva dny, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je nutno sepsat záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise (provést registraci úrazu). Záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nahlášení úrazu,
• zaměstnanec, který vyplňuje hlášení o úrazu, předá žákovi „Zprávu o bolestném“, žák ji ihned po skončení léčby přinese vyplněnou ošetřujícím lékařem a předá příslušnému zaměstnanci,

2. Bezpečnost a ochrana zdraví
• žákům není povoleno v době mimo vyučování se zdržovat v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou,
• pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka, nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce nebo ISŠ tyto údaje: datum narození, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, zdravotní pojišťovnu žáka,
• zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody,
• žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele,
• při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři a jiných odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny, vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, o poučení žáků provede učitel záznam do ISŠ,
• poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami,
• školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 7.40 - 8.00 paní uklízečka a školník,
• každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově, během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů,
• zákonní zástupci žáků setrvávají v budově školy jen po dobu nebytně nutnou (vyzvednutí nebo předání dítěte) a po tuto dobu čekají v označeném vyhrazeném prostoru pro rodiče, zákonní zástupci navštěvují pedagogické zaměstnance školy jen v čase k tomu určeném (třídní schůzky, konzultační schůzky, po domluvě apod.), v jiné době je navštěvují jen v nutných a odůvodněných případech,
• zákonní zástupci dětské kočárky nechávají na místě k tomu určeném (u hlavního vchodu na kobercové části, v budově školní jídelny a školní družiny pod schody u plošiny pro imobilní žáky),
• ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy, v průběhu výuky a školních akcí platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů,
• všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování a šikany, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
• po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny a školního klubu vychovatelkám (vychovatelům) školní družiny a školního klubu, ostatní odvádí do šaten. Dozor v šatnách nad žáky odcházejícími z budovy vykonává další dozírající zaměstnanec školy,
• pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování,

3. Prevence rizikového chování a řešení šikany ve škole (viz příloha)

4. Prevence šíření infekčních onemocnění

Postup při zjištění či podezření výskytu infekčního onemocnění:
• při zjištění či podezření výskytu infekčního onemocnění (např. pedikulózy) škola okamžitě uvědomí zákonného zástupce žáka,
• při hromadném výskytu škola informuje místní hygienickou stanici,
• při opakovaném výskytu pedikulózy škola informuje orgán sociální péče,
• zbavit dětí vší je ze zákona povinností rodičů.

5. Vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním

• Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu, o přestávce pedagogickému pracovníkovi, který koná dohled nebo třídnímu učiteli, popř. vedení školy, škola nebude brát zřetel na pozdě ohlášenou ztrátu osobní věci,
• k uložení jízdních kol slouží pouze stojany na nádvoří školy, žáci jsou povinni kola uzamykat, při vjíždění do areálu dvora dbají žáci zvýšené opatrnosti

 

VII. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona)

1. Zacházení s majetkem školy ze strany žáků

• poškozování školního majetku (graffiti, ničení nábytku, učebnic a učebních pomůcek, osobních věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení, okrasných keřů apod.) je nepřijatelné,
• žáci jsou povinni šetřit elektrickou energií, vodou, jinými energiemi a surovinami,
• ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, dbají na dostatečné zajištění svých věcí, uzamykání šaten, tříd,
• do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí, hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího,
• žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená,
• žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

 

2. Náhrada škody

• u každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil (Občanský zákoník, § 2920 a § 2921),
• postup při úhradě poškozených učebnic je specifikován příslušnou vnitřní směrnicí školy
• při zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu,
• třídní učitelé poučí žáky a zákonné zástupce žáků o odpovědnosti žáků za škodu (§ 2920 a § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a odpovědnosti školy za škodu žákům (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

VIII. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 22 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. d), § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona)

1. Omlouvání nepřítomnosti žáka
• za docházku žáka zodpovídají zákonní zástupci žáka,
• evidenci docházky žáků do vyučování vede třídní učitel,
• každá omluva absence žáka musí být zapsána v omluvném listu žáka,
• absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka, při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení,
• zákonný zástupce žáka je povinen oznámit škole důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování z nepředvídaných důvodů nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky,
• žák ihned po návratu do školy předloží třídnímu učiteli písemný doklad prokazující důvody nepřítomnosti (lékařské potvrzení, úřední doklad nebo prosté vyjádření zákonných zástupců v omluvném listu s podpisem zákonného zástupce),
• z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující a třídní učitel,
• při známé absenci 1-3 dny uvolňuje žáka z vyučování třídní učitel na základě písemné žádosti zákonného zástupce (v žákovské knížce, omluvném listu, prostřednictvím ISŠ, osobně),
• při známé absenci nad 3 dny škola vyžaduje od rodičů písemnou žádost (tiskopis k dispozici na webu školy), kterou třídní učitel doporučí nebo nedoporučí řediteli školy ke schválení,
• odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonným zástupcem (standardizovaný tiskopis vydaný školou), kterou žák předloží v případě jedné vyučovací hodiny vyučujícímu a odevzdá třídnímu učiteli, v případě více hodin předloží vyučujícímu první hodiny jeho nepřítomnosti a odevzdá třídnímu učiteli,
• ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu,

 

2. Řešení neomluvené absence
• pokud žák opustí školu v době polední přestávky před odpoledním vyučováním bez vědomí třídního učitele a vyučujícího dané hodiny, vyrozumí o tomto třídní učitel zákonného zástupce žáka, v případě opakování tohoto chování bude absence na odpoledním vyučování po projednání s vedením školy posouzena jako neomluvená,
• pokud pojme třídní učitel podezření na zanedbávání školní docházky, je třeba posoudit okolnosti případu, důvody nepřítomnosti uváděné zákonným zástupcem, četnost nepřítomnosti žáka ve vyučování, nejde-li o nápadně častou či opakující se absenci (např. v době výuky určitých předmětů, v době ověřování vědomostí apod.), tento případ konzultuje třídní učitel vždy s vedením školy dříve, než posoudí zameškané hodiny jako neomluvené,
• pokud dojde k neomluvené absenci, bude o ní zákonný zástupce informován, popř. vyzván k účasti na projednání této záležitosti ve škole,
• neomluvená absence žáků (resp. záškoláctví) může naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže podle § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, popř. trestného činu ohrožování výchovy dítěte podle § 201 zákona č. 40/1009 Sb., trestní zákoník, při závažném záškoláctví škola bude spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (§ 6 a § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů),
• neomluvená absence do 10 vyučovacích hodin se řeší se žákem a jeho zákonným zástupcem pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem,
• při počtu nad 10 vyučovacích hodin ředitel svolá výchovnou komisi, složení komise odpovídá závažnosti a charakteru žáka (ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, zástupce ředitele školy, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí),
• při počtu nad 25 vyučovacích hodin ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
• o uložení výchovného opatření rozhoduje ředitel školy po projednání pedagogickou radou.

 

IX. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád, závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr.Václav Špetlík
2. Směrnice nabývá účinnosti dnem:
3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy.
4. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne .
5. Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli vždy na začátku každého školního roku. Seznámení bude zaznamenáno v ISŠ.
6. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách a ISŠ, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.